06 70 33 24 905
Adatvédelmi nyilatkozat

AZ ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉG

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

www.1x1forditoiroda.hu/Adatvedelmi_nyilatkozat_1x1_Forditoiroda.pdf

 

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE:

Cégnév: 1x1 Translations Kft.  

Székhely: 2040 Budaörs, Szellő köz 19/2.

Cégjegyzékszám: 01-09-205835

Adószám: 25279285-2-13

Képviselő: Csobay-Novák Tamás

Telefonszám: +36 70 33 24 905

E-mail cím: info@1x1forditoiroda.hu

Honlap: www.1x1forditoiroda.hu

(a továbbiakban: Adatfeldolgozó)

 

A jelen szerződési kikötéseket kel alkalmazni az 1x1 Fordítóiroda által a megbízó részére teljesített fordítási, lektorálási, illetve tolmácsolási szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységre, amelynek során az 1x1 Fordítóiroda a megbízó mint adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A megbízó (ügyfél) megnevezése a továbbiakban: Adatkezelő.  

 

1. AZ  ADATFELDOLGOZÁS TÁRGYA

A megbízóval jogviszonyban levő érintett természetes személyek adatainak kezelése, a megbízó által adott fordítási, lektorálás vagy tolmácsolási megbízás  révén. Az Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása, amely a megbízó feladata.

 

2. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: a megbízóval kötött szerződés fennállásáig, illetve egyéb rendelkezés szerint.

 

3. AZ ADATKEZELÉS JELLEGE ÉS CÉLJA:  Az 1x1 Fordítóiroda mint megbízott fordítási, lektorálási, illetve tolmácsolási szolgáltatást nyújt a megbízó részére. Az Adatfeldolgozó garantálja, hogy az általa a megbízás keretében kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél részére nem teszi hozzáférhetővé, s kizárólag üzleti kapcsolattartás céljára használja.

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA:

a)  A természetes személy természetes személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és a munkakört, végzettséget  is), neme, állampolgársága, a természetes személy adóazonosító jele, adószáma, egyéni vállalkozói igazolvány száma, bankszámlaszáma, lakcíme, születési helye és dátuma, telefonszáma, email címe, illetve egyéb személyes adatok, melyek a fordítás tárgyát képező dokumentum(ok)ban fellelhetők.

 

5. AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI: a megbízó személy, illetve annak munkavállalói, foglalkoztatottai, juttatásban részesülők, szerződő felei (szállítók, vevők), törvényben írt esetekben a munkavállalók családtagjai.

 

6. A MEGBÍZÓ (ADATKEZELŐ) KÖTELEZETTSÉGEI  ÉS JOGAI

6.1. Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység végrehajtását.

6.2. Adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség.

6. Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze.

 

7. TÁRSASÁGUNK  MINT ADATFELDOLGOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

7.1. Titoktartás: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.  

7.2. Adatbiztonság:  Az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Az Adatfeldolgozó gondoskodik  arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá. Az Adatfeldolgozó gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről. Az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el,  gondoskodik annak fizikai védelméről is. Adatfeldolgozó a szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések,  a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében.

 

7.3. További adatfeldolgozó igénybevétele:  Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy további adatfeldolgozót csak a Rendeletben és az Infotv-ben meghatározott feltételek teljesítése mellett vesz igénybe.  Az adatkezelő jelen szerződésben általános felhatalmazást ad az  Adatfeldolgozónak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe. Az Adatfeldolgozó a további adatfeldolgozó igénybe vételét megelőzően tájékoztatja az adatkezelőt a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról. Ha az adatkezelő ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybe vételével szemben kifogást emel, a további adatfeldolgozó igénybevételére az adatfeldolgozó kizárólag a kifogásban megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult. Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, erre köteles írásba foglalt szerződést kötni, és abban  a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket  telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött jelen  szerződésben szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

7.4. Együttműködés az Adatkezelővel:

a) Társaságunk mint adatfeldolgozó tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti az Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében.

b) Társaságunk mint Adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt a Rendelet 32–36. cikk (Adatbiztonság, Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció)  szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.

c)        Társaságunk mint adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a Rendelet 28.  cikkében (Az adatfeldolgozó) meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Ezen ponttal kapcsolatban az adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.

 

8. A SZERZŐDÉS  MEGSZŰNÉSE

A Társaságunkkal kötött  szerződés felmondására, megszűnésére a felek között létrejött szolgáltatási szerződés rendelkezései irányadók.

 

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló. 2013. évi V. törvény, valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET (2016. április 27.)  és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt kell alkalmazni. 

9.2. A megbízó (Adatkezelő) aláírásával igazolja, hogy szerződési feltételeket aláírása előtt teljes terjedelmében megismerte és elfogadta.

 

Kelt, ____________________ 20 _____ év ________________ hó ____ nap

 

 

 

 

 …………………………………..………                     …………………………………..………
                     Megbízó (Adatkezelő)                                            Megbízott (Adatfeldolgozó) 

Nyelveink:

magyar, angol, német, orosz, francia, portugál, spanyol, svéd, olasz, cseh, holland, román, szerb, bolgár, horvát, szlovák, lengyel, szlovén, arab, hébertörök, albán, ukrán, görög, bosnyák, dán, finn, litván, lett, észt, örmény, flamand, belorusz, máltai, ír, japán, thai, kínai, koreai, vietnámi nyelvek fordítása

1x1 Fordítóiroda 
www.1x1forditoiroda.hu

1DayTranslation  
www.1DayTranslation.com

Telefon: 06 70 33 24 905

Email: info@1x1forditoiroda.hu

Skype: onebyonetranslation

Minden jog fenntartva © 1x1 Fordítóiroda
Weboldalt készítette: